In uw dagelijks werk spreekt u veel mensen die dreigen uit te vallen op het werk of zich al ziek hebben gemeld. Een gedeelte van deze mensen kan gebaat zijn bij een doorverwijzing naar een psycholoog. Gebleken is dat goede psychologische begeleiding het reïntegratieproces aanzienlijk kan bekorten.

Psychologenpraktijk Helianthus verleent psychologische zorg op maat zonder wachtlijsten. Op dit moment werken wij in de praktijk met twee psychologen, te weten Nettie Breugem en Brenda Fidder. Wij hebben inmiddels ruime ervaring opgedaan in therapeutische hulp, psychodiagnostiek, coaching en mediation.

Psychologische zorg
Psychologenpraktijk Helianthus verleent psychologische hulp aan volwassenen met klachten van psychische, psychosomatische of psychosociale aard. De hulpverlening kan zowel behandeling, begeleiding als preventie omvatten. Wij hebben ruime ervaring met psychologische zorg voor medewerkers met arbeidsgerelateerde problematiek. In principe behandelen wij alle mogelijke psychologische problemen, mits de problemen niet van psychiatrische aard zijn. Het kan gaan om vage klachten (bijvoorbeeld lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden of onbestemde angsten) of concrete problemen (bijvoorbeeld problemen op het werk, relatieproblemen of problemen in de relatie ouder-kind). Verder valt te denken aan: spanningsklachten, burn out, angstklachten, hyperventilatie, dwangklachten, slaapproblemen, rouwproblemen, aanpassingsproblemen, levensfaseproblemen, assertiviteitsproblemen, fobische klachten en depressieve klachten.

Psychodiagnostiek
Psychodiagnostiek is een standaardonderdeel van onze behandeling. Cliënten vullen altijd een klachtenlijst en een persoonlijkheidsvragenlijst in. Samen met de gegevens uit het intakegesprek vormt dit de basis voor het behandelplan.
Ook wordt er binnen de praktijk uitgebreider psychodiagnostisch onderzoek verricht. Cliënten krijgen in dit geval een intakegesprek en vullen diverse vragenlijsten in, bijvoorbeeld: persoonlijkheidsvragenlijsten, klachtenlijsten, een intelligentietest en eventueel wordt er gewerkt met projectief materiaal. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de diagnostische vraag. Zowel cliënt als doorverwijzer ontvangen hiervan een uitgebreid verslag. Met de cliënt wordt een nabespreking gehouden over de uitkomsten en het advies.
Een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek is aan te raden wanneer een cliënt bijvoorbeeld al meerdere psychologische behandelingen heeft gehad en daar steeds geen baat bij heeft. Bij twijfels over de diagnose, bij twijfels over het meespelen van ernstige persoonlijkheidsproblematiek of bij twijfels over een eventuele doorverwijzing naar de tweede lijn, is het ook zeer zinvol uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek te verrichten. Indien nodig kan dan een gerichte en begeleide doorverwijzing naar de tweede lijn volgen, zodat cliënten niet eindeloos van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Coaching
Onze coachingstrajecten zijn gericht op het verbeteren van het functioneren van de werknemer in het huidige werk. Hierbij gaat het om uitsluitend arbeidsgerelateerde begeleiding. Dit is geschikt voor werknemers die zelf graag verder willen groeien in het werk of constateren dat ze bepaalde vaardigheden missen of sterker willen ontwikkelen. Te denken valt aan training in sociale vaardigheden, training in timemanagement, taakanalyse, training ‘on the job’, analyse van uitdagendheid of passendheid van het werk en het begeleiden van werknemers in een periode van reorganisatie.

Mediation
Twee van onze psychologen werken ook als mediator en zijn als zodanig geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Zij zijn gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde conflicten. Mediation heeft tot doel om tot een gezamenlijke oplossing te komen van een geschil met hulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Te denken valt aan bemiddeling tussen werknemers onderling, tussen leidinggevende en werknemer, bij bestuursconflicten, bij exit-regelingen of bij conflicten over arbeidsvoorwaarden. De ervaring leert dat uitval op het werk in veel gevallen ook te maken heeft met de situatie op het werk zelf. Voor meer informatie over mediation verwijs ik u naar bijgaande folder van het NMI.

Andere kenmerken psychologenpraktijk Helianthus
· Zorg op maat : na een uitgebreide intake aangevuld met psychodiagnostisch onderzoek, stellen wij in overleg met de cliënt een persoonlijk behandelplan op. Dit behandelplan wordt - na toestemming van de cliënt - opgestuurd naar de bedrijfsarts. De behandeling is gericht op de actuele problemen en klachten van de cliënt. Indien nodig overleggen wij tussentijds met de bedrijfsarts. Aan het eind van iedere behandeling volgt een tevredenheidsonderzoek om inzichtelijk te maken hoe de cliënt de psychologische zorg heeft ervaren. De bedrijfsarts ontvangt na afloop van de behandeling een afsluitende brief waarin het verloop en de resultaten van de therapie staan vermeld.
· Geen wachtlijsten: binnen maximaal zeven werkdagen na aanmelding start de behandeling. Op het moment dat er in onze praktijk geen plaats is, zorgen wij ervoor dat uw cliënt bij een ervaren collega-psycholoog terecht kan.
· Kortdurende behandeling: gemiddeld gesproken omvat een behandeling ongeveer 12 sessies, mits de klachten niet te ernstig zijn en niet al langdurig bestaan.
· Consultatie/advies: u kunt bij ons ook terecht voor consultatie/advies. Mogelijk wilt u eerst een diagnose voor een cliënt of heeft u behoefte aan advies voor doorverwijzing.
· Samenwerking met psychiater: wij werken nauw samen met een zeer ervaren vrijgevestigde psychiater. Mocht psychomedicatie geïndiceerd zijn of een second opinion vanuit psychiatrische invalshoek nodig zijn voor uw cliënt, dan zorgen wij ervoor – in overleg met u uiteraard - dat dit op zeer korte termijn en in goed overleg wordt geregeld.
· Lid NIP: de psychologen in onze praktijk zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen, de beroepsvereniging voor psychologen.
· Registratiekamer: wij zijn ingeschreven als dossierhouder bij de Registratiekamer.
· Prettige sfeer: cliënten zijn bij ons geen nummer. De praktijkruimte is zodanig ingericht dat cliënten zich meestal al snel op hun gemak voelen. Afspraken worden zo gepland dat cliënten zelden hoeven te wachten of andere cliënten tegenkomen in de praktijk.
· Toegankelijk voor gehandicapten: de praktijk is gevestigd op een benedenverdieping en daarmee toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
· Goede bereikbaarheid: de praktijk is gevestigd in het centrum van Den Haag en is zowel met het openbaar vervoer als met de auto gemakkelijk te bereiken. Parkeren kan voor de deur.